Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online-bestellingen en persoonsgegevens

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen Shell Noordermors en de consument.

2 Shell Noordermors zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.1 De consument kan de op door Shell Noordermors  website aangeboden producten bestellen en afhalen in de vestiging van Shell Noordermors. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Shell Noordermors van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Shell Noordermors.

2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Shell Noordermors het nodig acht, kan Shell Noordermors telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Shell Noordermors houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.3 Shell Noordermors houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.4 De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling rechtstreeks in de desbetreffende winkel ontbonden worden.

3  De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald  en een uur voor afhaaltijd worden besteld.

4 De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Shell Noordermors worden gecorrigeerd.

4.1 Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt in de vestiging of via iDeal. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Shell Noordermors bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Shell Noordermors zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.

5 Communicatie tussen Shell Noordermors en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Shell Noordermors opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6 Shell Noordermors stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de  algemene voorwaarden voor online bestellen Shell Noordermors.

7 Shell Noordermors streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8 Shell Noordermors is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Shell Noordermors ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

  1. Shell Noordermors is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10 De consument moet meewerken aan een door Shell Noordermors geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

12 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

  1. Persoonsgegevens

13.1 Privacy statement

Shell Noordermors gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Shell Noordermors houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.

13.2 Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@baanautomotive.nl